Institutioner

Louise Brückner Wiwe har gennem mere end 15 år arbejdet med alle typer behandlingsinstitutioner, aktivitets- og rehabiliteringscentre, genoptræningsenheder, boenheder, opholdsteder og forsorgshjem.

Priser

Brückner Praksis tilbyder en række forskellige undersøgelsesmuligheder, så kontakt os venligst for et individuelt tilbud.

 • Oprettelse af case
 • Undersøgelse
 • Afrapportering
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Henvisning sendes pr. mail eller i brevform til Brückner Praksis.
Henvisning modtages af sekretariatet, der undersøger, om de relevante og nødvendige akter er tilstede, for at en visitering kan gennemføres. Hvis dette ikke er tilfældet, retter de henvendelse til henviser og beskriver, hvad der mangler.
For at visiteringen kan gennemføres, den rette psykolog til opgaven kan vælges, prisen kan fastsættes og forløbets gang kan gennemføres mest gnidningsfrit og dermed også hurtigst, bør flest mulige akter (se tjekliste) være tilgængelige. Den bedste psykolog udpeges til opgaven, prisen fastsættes og undersøgelsesdato fremsendes i et brev indeholdende de samlede oplysninger.
Efter visiteringen fremsendes bekræftelsesbrev til sagsbehandler med angivelse af pris og dato for undersøgelsen samt indkaldelsesbrev til borgeren. Der fremsendes endvidere mail til henviser med den undersøgende psykologs mailadresse, så der er direkte kontaktmulighed, hvis der opstår behov herfor undervejs i forløbet.
Selve undersøgelsen gennemføres for det meste over én gang à 3-4 timer. Dog vælger nogle psykologer at undersøge over to dage af tre timer. En del henviste finder det at være uoverskuelig lang tid. Erfaringen er, at tiden går stærkt, og at de mest interessante ting typisk fremkommer mod slutningen af samværet. Få kan opretholde en facade eller en særlig tillagt stil over så mange timer, og bliver man træt eller smertepræget, som tiden går, er det jo også en vigtig information til både undersøger og henviser. Det fraviges en sjælden gang at gennemføre over én gang, enten ved de meget unge, ved personer med autismediagnoser eller personer med erhvervet hjerneskade, hvor udtrætning er markant.
Ved selve undersøgelsen startes med interview af borgeren og de personer, borgeren eller andre har valgt at tage med til undersøgelsen. Dette tager typisk 45-60 minutter. Borgeren selv skal herefter, så vidt det er muligt, gennemføre testene alene. Det er erfaringen, at det er vigtigt, at borgeren også er alene med den undersøgende psykolog, idet der fremkommer andre indtryk, når pårørende og andre forlader rummet.
Efter endt interview gennemføres selve testningen, og den indeholder, alt efter henvisningsårsag, opgaver med forskelligt sigte. En variant er belysning af begavelse (måling af IQ), en anden kan være belysning af kognitive formåen, altså evnen til at koncentrere sig, indlære, huske, holde overblik og strukturere en kompleks sammenhæng. Andre skal belyses i forhold til personlighed, hvor der kan udleveres spørgeskemaer til udfyldelse eller gives tests med projektivt tema (altså at der ikke gives andre svar, end dem som borgeren selv kan levere. Der er intet ”rigtigt eller forkert” men heller ikke meget anden mening, end den borgeren selv kan tillægge materialet). I mange tilfælde bliver testdelen af undersøgelsen en blanding af disse områder lidt begavelsestestning, tjek af kognitiv formåen og personlighed.
Når testningen er afsluttet, vil de fleste af psykologerne tilknyttet Brückner Praksis give kort feedback af fund overfor borgeren og øvrige fremmødte. Dertil aftales det, hvad der videre skal ske i den enkelte sag.
Der følger herefter, alt efter aftale med henviser, en periode på maksimalt fire uger fra undersøgelsen er gennemført, til den samlede erklæring foreligger. I denne periode indhentes der eventuelt manglende akter, borgeren færdiggør udleverede opgaver, og rapporten bliver i sin kladdeform (oftest kun anamneseafsnittet) fremsendt til borgeren til godkendelse (dette sker kun, hvor det findes relevant og langt fra i alle tilfælde).
Når den færdige erklæring foreligger, kan der alt efter relevans og aftaler holdes tilbagemeldingsmøde med den undersøgte borger, vedkommendes pårørende og/eller henviser. Hvis der fordres mere supervisionslignende tilbagemelding, hvor der eksempelvis er behov for yderligere uddybelse af indhold overfor større gruppe af personale tilknyttet borgeren, vil der efter nærmere aftale pålægges et beløb til efterbetaling.

Ved børne- og ungeundersøglse (op til 23 år)

 • Alle foranstaltninger efter §52
 • §50 undersøgelse
 • §140 handleplanen
 • Forældreevneundersøgelse eller andre undersøgelser lavet af forældrene, hvis sagsbehandler skønner det relevant for sagen
 • Udtalelser fra opholdssteder samt relevante samarbejdspartnere
 • Tidligere undersøgelser ved læger, psykiatere og psykologer
 • Statusattester fra egen læge
 • Kopi af sagsjournalen ved kommunen eller psykiatrien

Ved voksne

 • Kopi af ressourceprofil
 • Udtalelser fra arbejdsprøvninger og relevante samarbejdspartnere
 • Tidligere undersøgelser ved læger, psykiatere og psykologer
 • Statusattester fra egen læge
 • Kopi af sagsjournalen ved kommunen eller psykiatrien